در سوگ هنرمند جوانی که با «ما می توانیم» جاودانه شد