برگزاری نخستین «جایزه جهانی عکس اربعین» در موزه امام علی(ع)