ماندن بیش از حد در خانه این عارضه چشمی را بدنبال دارد