ادامه مذاکرات براي تهيه متن توافق هسته اي تا پايان هفته