جمع آوری گیاهان دارویی باعث سقوط فردی در کشکوییه شد