انتقاد العالم از جریان یک سویه خبری غرب در قبال تحولات منطقه