کاهش 1.9 ميليارد مترمکعبي پتانسيل منابع آب تجديدپذير در حوضه آبريز کرخه