از همین امروز به فکر کشاورزان باشیم؛ ولی نه با شعار