واکنش کوثری به تناقض گویی آشکار رییس جمهور و تیم مذاکره درباره ارائه فکت شیت