ثبات تولید نفت ایران در سه ماهه نخست امسال در رقم 2.8 میلیون بشکه در روز