مقاومت زینبی راهکار پیشرفت در مذاکرات هسته ای است/ هرگونه عقب نشینی دشمن را جری تر می کند