بیان مشکلات واقعی یا حرف های ویترینی در مراسم های تشریفاتی؟