وقتی تصاویر بر کلمات پیشی می‌ گیرند؛ معضلات جوامع انسانی (بخش دوم)