کشف و معدومیت بیش از 2 تن مواد غذایی فاسد در شهرستان خاش