نماینده‌ صلیب‌ سرخ‌ گفت ‌خداحافظ‌ سیاستمداران‌ کوچک