برای بیمارستان‌های جدیدالتاسیس 7700 نفر نیرو استخدام می‌کنیم