از سرگیری صادرات هندوانه ایران/ صادرات هندوانه مشکل مصرف آب ندارد