خواب یک تکنیک درمان است/ رابطه مستقیم میگرن با کم ‌خوابی