آیا دولت می‌تواند تب دنباله‌دار فکت‌شیت ایرانی را پایین بیاورد؟