دانشگاه نقش مؤثری در فرآیند تعالی و پیشرفت جامعه دارد