مردم اصفهان با بافت قالی «فرش تا عرش» ارادت خود را به اهل‌بیت (س) نشان دادند