راه‌اندازی میز خدمت توجه جدی به اصل تکریم ارباب رجوع است