جلد دوشنبه پیروزی/ برنامه در مورد صادقیان عوض شد، گوچی می‌آید؟