آمادگی عرضه سوخت در چابهار براساس پیمایش خودروها وجود دارد