دارایی های این وزیر دولت سازندگی از کجا آمده است؟!