بازگشت آرامش به بالتیمور و پایان یافتن حکومت نظامی