شرکت بیش از 200 طلبه و روحانی اردبیلی در مراسم اعتکاف