پایش، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از بحران‌های زیست‌محیطی است