امر به معروف و نهی از منکر سبب برقراری امنیت در جامعه می‌شود