رها سازی 46 میلیون متر مکعب آب به شبکه توزیع خیرآباد