برگزاری همایش ملی ایران و چالش های حقوق بین الملل در مراغه