روزنامه‌نگار حرفه‌ای  قدرت را  ابزار  رسانه  نمی‌داند