الجعفری: کشورهای جهان عراق را در مبارزه با داعش ...