وابستگی به اینترنت زمینه‌ساز دوری گزینی از جامعه است/ اعتیاد به اینترنت از اعتماد به نفس شما می کاهد