کاهش هزینه برای مردم و کاهش درآمد برای مخابرات با اجرای طرح همکدی / دولت مشکل را حل کند