بیش از 3500مهاجر از آبهای مدیترانه نجات پیدا کردند