خیالبافی درباره لغو سریع تحریم‌ها با وجود موضع صریح مقامات آمریکایی