احمد مومن‌زاده: از دیدن کریمی هم خوشحال شدم هم تعجب کردم (اختصاصی استقلال جوان)