معاون استاندار ایلام: بازار بکر عراق تشنه حضور تجار و بازرگانان ایرانی است