روحانی: استفاده از کالای تولید داخل، به فرهنگ جامعه تبدیل شود