لبنان؛ همگرایی حریری و عون و احتمال انتخاب رئیس‌جمهور در آینده نزدیک