دانش آموزان مدارس شهری وروستای شهرستان شبستر با تقدیم شاخه گل ازمعلمان خود تجلیل کردند