استفاده از کالای تولید داخل به فرهنگ جامعه تبدیل شود