برگزاري همايش صنايع دريايي فراساحل در دانشگاه شريف