استفاده از کالاي توليد داخل به فرهنگ جامعه تبديل شود