جلوگيري سالانه از ورود ۵۰ هزار رأس دام غيرمجاز به مراتع استان مرکزي