ارائه فهرست جدید کالاهای مشابه تولید داخل برای توقف خرید توسط دولت