دیدار نمایندگان طالبان و مقامات سیاسی افغان در قطر