روزنامه انگلیسی وضعیت ابوبکر البغدادی را نامساعد توصیف کرد