وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی ایجاد امنیت شغلی است